แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

017 บรมธรรมกับเด็กทารก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar017 บรมธรรมกับเด็กทารก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับเด็กทารก อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๐ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/UKV_J-5fba/017_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น