แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

022 บรมธรรมกับกามวัตถุ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar022 บรมธรรมกับกามวัตถุ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับกามวัตถุ อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๖ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/kJ8oSUniba/022_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น