แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

001 บรมธรรมกับการพูดไม่รู้เรื่อง ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar001 บรมธรรมกับการพูดไม่รู้เรื่อง ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) บรมธรรมกับการพูดไม่รู้เรื่อง อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม 1 พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/CZZhKGvMce/001____.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น