แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

018 บรมธรรมกับการทำงาน ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar018 บรมธรรมกับการทำงาน ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ  บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับการทำงาน อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๑ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/CyvaPlAxce/018_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น