แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

024 บรมธรรมกับการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar024 บรมธรรมกับการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๘ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/8T7Zc-M9ba/024_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น