แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

021 บรมธรรมกับปูชนียวัตถุ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar021 บรมธรรมกับปูชนียวัตถุ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับปูชนียวัตถุ อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๕ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/hUP7s6Obba/021_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น