แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

019 บรมธรรมกับชาวบ้าน ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng At019 บรมธรรมกับชาวบ้าน ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับชาวบ้าน อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๒ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/WZNlY7Szce/019.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น