แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

020 บรมธรรมกับการมีอุดมคติ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar020 บรมธรรมกับการมีอุดมคติ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ  บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับการมีอุดมคติ อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๔ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/8oaKHbt1ba/020_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น