แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

023 สุญญตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมะ ที่ควรรู้คู่ชีวิต พุทธทาสภิกขุ MP3

ที่มา Downmerng Ar023 สุญญตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก. ธรรมะ ที่ควรรู้คู่ชีวิต; สุญญตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา สวนโมกขพลาราม ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/cnwWU6Igce/023__.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น