แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ทำความรู้จักกับคุณดังตฤณ

ที่มา DungtrinAnswer by FanClubLive นอกสถานที่ 
สนามกีฬาหัวหมาก กทม.
วันที่ 7 พฤษภาคม 2017ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น