แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

มีข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับพระ เลยพาลไม่อยากทำบุญ มีคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะอย่างไร

ที่มา DungtrinAnswer by FanClubLive นอกสถานที่
(สนามกีฬาหัวหมาก) 
วันที่ 7 พ.ค. 2560ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น