แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจน บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 8 จบ ฟังยาวได้เลย 56 นาที 22 วินาที

ที่มา Downmerng Arพุทธวจน บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 8 จบ ฟังยาวได้เลย 56 นาที 22 วินาทีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น