แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ตอนเริ่มนั่งสมาธิใช้คำภาวนาพุทโธ ต่อมาจิตกลับมาดูลมหายใจแทน ควรทำอย่างไร

ที่มา DungtrinAnswer by FanClubดังตฤณวิสัชนา Live#29
วันที่ 14 พฤษภาคม 2560ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น