แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

026 การเลิกอายุ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒ ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต พุทธทาสภิกขุ MP3

ที่มา Downmerng Ar026 การเลิกอายุ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต การเลิกอายุที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก ตอนที่ ๒. พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยาย ประจำวันเสาร์ เนื่องในวันเลิกอายุปี ๓๓. สวนโมกขพลาราม ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/vBLJUTV2ba/026___.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น