แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

022 ครูของพระพุทธเจ้า ธรรมะ ที่ควรรู้คู่ชีวิต พุทธทาสภิกขุ MP3

ที่มา Downmerng Ar022 ครูของพระพุทธเจ้า. ธรรมะ ที่ควรรู้คู่ชีวิต; ครูของพระพุทธเจ้า ที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๒๘ เมษายน ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/p09UkHITba/022_.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น