แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

021 ขันติ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมะ ที่ควรรู้คู่ชีวิต MP3

ที่มา Downmerng Ar021 ขันติ ที่ท่านยังไม่รู้จัก. ธรรมะ ที่ควรรู้คู่ชีวิต; ขันติ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๑๔ เมษายน ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/Cf7J2WVOba/021__.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น