แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

018 โรงเรียน ที่ท่านยังไม่รู้จัก ชุดธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต MP3

ที่มา Downmerng Ar018 โรงเรียน ที่ท่านยังไม่รู้จัก. ชุดธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/8MEpYUQhce/018__.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น