แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560

014 อัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก ตอนที่ ๒ ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต MP3

ที่มา Downmerng Ar014 อัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก ตอนที่ ๒. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต; อัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/5awQ3DX4ce/014____.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น