แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

010 ปัจจัยที่ห้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒ ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต; MP3

ที่มา Downmerng Ar010 ปัจจัยที่ห้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต; ปัจจัยที่ห้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/bZdbukhaba/010__.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น