แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

009 ปัจจัยที่ห้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต MP3

ที่มา Downmerng Ar009 ปัจจัยที่ห้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต; ปัจจัยที่ห้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ MP3
http://www.4shared.com/mp3/Q9_8MfM0ba/009__.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น