แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

017 ศรัทธา ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต MP3

ที่มา Downmerng Ar017 ศรัทธา ที่ท่านยังไม่รู้จัก. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต "ศรัทธา" ที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลารา ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/_5jwdA87ce/017__.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น