แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

011 วิเวก ที่ท่านยังไม่รู้จัก ตอนที่ ๑ ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต MP3

ที่มา Downmerng Ar011 วิเวก ที่ท่านยังไม่รู้จัก ตอนที่ ๑. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต; วิเวก ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๓ มีนาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/Fr5GChpsce/011____.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น