แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

003 นิพพานที่ท่านยังไม่รู้จัก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar003 นิพพานที่ท่านยังไม่รู้จัก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม ๒๐ มกราคม ๒๕๓๓ MP3
http://www.4shared.com/mp3/evSJMwKece/003_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น