แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

025 การเลิกอายุ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑ ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต พุทธทาสภิกขุ MP3

ที่มา Downmerng Ar025 การเลิกอายุ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต การเลิกอายุที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยาย ประจำวันเสาร์ เนื่องในวันเลิกอายุปี ๓๓. สวนโมกขพลาราม ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/urk-qxgpba/025___.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น