แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

030 ความเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Dorwnmerng Ar030 ความเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุดสำคัญในช่วงปลายของการเผยแผ่ พุทธธรรม ตามพุทธประสงค์ รวม ๓๐ ครั้ง สวนโมกขพลาราม ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/PWSL4Mpjba/030_.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น