แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

18 วิธีฝึกจิตให้มีพลัง ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel18 วิธีฝึกจิตให้มีพลัง ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น