แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

ความมีสติของฆราวาส

ที่มา Buddhadharm
ความมีสติของฆราวาส
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๒๖ เมษายน ๒๕๑๓


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น