แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

ธรรมะร่วมสำหรับคฤหัสถ์และบรรพชิต ตอนที่ ๒.

ที่มา Buddhadharmชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๒๕ เมษายน ๒๕๑๓ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น