แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที



พุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

ความทุกข์ ในความเป็นฆราวาส

ที่มา Buddhadharm




ชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๒๔ เมษายน ๒๕๑๓



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น