แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

28 การฝึกวิปัสสนากำจัดกิเลส ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel28 การฝึกวิปัสสนากำจัดกิเลส ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น