แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559

30 จิตควบคุมไว้ดีย่อมมีที่พึ่ง มีปัญญานำพาให้พ้นทุกข์ 02

ที่มา MrTHChannel30 จิตควบคุมไว้ดีย่อมมีที่พึ่ง มีปัญญานำพาให้พ้นทุกข์ 02 ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น