แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที ๖๔ (590213A) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590213A สวนสันติธรรม ๖๔ 13 ก.พ. 59 A
"ไม่ใช่เรื่องยากนะ ที่เราจะรู้กายอย่างที่กายเป็น ไม่ใช่เรื่องยาก ที่เราจะรู้ใจอย่างที่ใจเป็น ขอให้มีความใส่ใจที่จะรู้เท่านั้นเอง มีมนสิการ สนใจ ใส่ใจ คอยระลึกอยู่ ไม่บังคับจิต ... ใช้จิตใจที่เป็นธรรมชาติ จิตใจที่เป็นธรรมดา จิตใจที่รู้ตื่นเบิกบาน สบายๆ นี่แหละ ไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของกาย...ของใจ นี่เป็นหลักการปฏิบัติที่สำคัญนะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที ๖๔ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590213A) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5902...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น