แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

37 เรื่องวิธีบำเพ็ญมรรค8 ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร37 เรื่องวิธีบำเพ็ญมรรค8

ที่มา MrTHChannel37 เรื่องวิธีบำเพ็ญมรรค8 ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น