แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

สุญญตากับฆราวาส.

ที่มา Buddhadharm
สุญญตากับฆราวาส
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๓๐ เมษายน ๒๕๑๓ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น