แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

21 บำเพ็ญวิปัสสนาให้พ้นทุกข์ ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel21 บำเพ็ญวิปัสสนาให้พ้นทุกข์ ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น