แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559

ภาวะจิตทรามในอารยะธรรมแผนปัจจุบัน ตอนที่ ๒

ที่มา Buddhadharmชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น