แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ (590214A) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590214A สวนสันติธรรม ๖๔ 14 ก.พ. 59 A
"สมาธิสงบ จิตเป็นหนึ่ง อารมณ์เป็นหนึ่ง... สมาธิที่ใช้เจริญปัญญา จิตเป็นหนึ่ง อารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้ อารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง จิตเป็นหนึ่ง ในลักษณะที่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ไม่ใช่เป็นหนึ่งแบบแข็งกระด้าง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590214A) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5902...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น