แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

มงคลธรรม 12-9-2015

ที่มา SHTVมงคลธรรม 12-9-2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น