แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

รู้กายรู้จิต เพื่ออะไร? โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้ฟังว่า การที่รู้กายรู้จิตนั้นเพื่ออะไร ( 5.27 นาที )
: คลิปนี้ เป็นส่วนหนึ่งในแสดงธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการบริษัทการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 8 ก.ค. 2558
https://youtu.be/PHkywrKuNS0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น