แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

มงคลธรรม 30-8-2015

ที่มา SHTV

มงคลธรรม 30-8-2015ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น