แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

มงคลธรรม 26-7-2015

ที่มา SHTVมงคลธรรม 26-7-2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น