แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ในการเจริญปัญญาแล้วดี-ชั่ว นั้นเท่ากัน โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์หลวงพ่อปราโมทย์ท­่านเทศน์ให้ฟังว่าในทางเจริญปัญญานั้นชั่ว­กับดี เท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ ( 2.25 นาที )
: คลิปนี้ เป็นส่วนหนึ่งในแสดงธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการบริษัทการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 8 ก.ค. 2558
https://youtu.be/PHkywrKuNS0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น