แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ธรรมสัจจะของสมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ตอนที่ ๔.

ที่มา Buddhadharm
ธรรมสัจจะของสมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ตอนที่ ๔.

เนื้อหาธรรมบรรยาย
สมถวิปัสสนายุคปรมาณูจะให้ประโยชน์อะไร ?
สมถวิปัสสนายุคปรมาณูมีได้โดยวิธีใด ?
เป็นอยู่ด้วยอริยมรรคก็ถึงสัมมาวิมุตติได้­.
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
ลานหินโค้ง,สวนโมกขพลาราม
๓๑ มีนาคม ๒๕๒๗

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น