แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

ภิกษุณีนันทญาณี 4/4

ที่มา Piphee Kenobi
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
ระหว่างวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2555 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น