แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

มงคลธรรม 20-9-2015

ที่มา SHTVมงคลธรรม 20-9-2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น