แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558

การภาวนาเป็นเรื่องง่ายๆ โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDhamในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์สอนถึงการภาวนาให้เป็นเรื่องง่ายๆ ( 4.51 นาที )
: คลิปนี้ เป็นส่วนหนึ่งในแสดงธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการบริษัทการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 8 ก.ค. 2558
https://youtu.be/PHkywrKuNS0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น