แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะสอนลงที่เดียวกันหมด โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้ฟังว่า ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะสอนลงที่เดียวกันคื­อ รักษาศีล มีสติ และเจริญปัญญา ( 6.80 นาที )

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย วันที่ 2 ส.ค. 2558
https://youtu.be/7oy_j97pQF4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น