แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

การดูจิตที่ถูกต้อง โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์สอนถึงวิธีการดูจิตที่ถูกต้องจริงๆ ( 7.37 นาที )

: คลิปนี้ เป็นส่วนหนึ่งในแสดงธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการบริษัทการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 8 ก.ค. 2558
https://youtu.be/PHkywrKuNS0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น