แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล

ที่มา ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaroนำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ปิยสีโล ในวาระปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๔-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บ้านพอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น