แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

Morning Preach ep. 29 [ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ 29]

ที่มา Dhamma Mongkol
Morning Preach episode 29: Transformation of Raw Materials to Priceless Benefits
By Phra Dhammongkolyarn (Luangphor Viriyang Sirintharo)
Lord Abbot of Dhammamongkol Temple, Bangkok, Thailand
Given on 2 June 2012 at 84 Years Pavillion
Translated by Morning Preach Team, Public Relations, Dhammamongkol Temple

ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ ๒๙: การแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นประโยชน์และมีค่­ามหาศาล
พระธรรมเทศนาโดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศาลา ๘๔ ปี
แปลโดย ทีมงานธรรมะรุ่งอรุณ หน่วยงานประชาสัมพันธ์วัดธรรมมงคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น